privacy policy / disclaimer

FACIM NV heeft met de website tot doel om aan elke geinteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door FACIM NV worden geleverd.
De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van FACIM NV en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door FACIM NV enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.
Elke geinteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch FACIM NV behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.
De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van FACIM NV en dat door de loutere mededeling van informatie aan FACIM NV, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van FACIM NV.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van FACIM NV onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door FACIM NV ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege FACIM NV inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, le verbaarheid of aangepastheid voor commerciele of particuliere doeleinden.
FACIM NV treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van FACIM NV behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van FACIM NV.
De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van FACIM NV, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.
FACIM NV draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.
Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van FACIM NV, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste FACIM NV in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

4. Privacy Policy
Teneinde de verstrekking van informatie door FACIM NV aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, emailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geidentificeerd wordt.
FACIM NV heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen.
FACIM NV eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.
Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u verkrijgen op het volgende e-mail adres: info@facim.be

 

WIE ZIJN WIJ | MOGELIJKHEDEN | AANPAK | REALISATIES | VACATURES | CONTACT
 
Copyright © Facim 2014
webdesign: Pixelutions disclaimer | sitemap